ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Η «J.P. Lifts ΕΠΕ», είναι «Εξειδικευμένος Συνεργάτης» ολοκληρωμένων συστημάτων της Νο. 1 εταιρείας ανελκυστήρων στην Ελλάδα «KLEEMANN HELLAS», με μηχανισμούς που μελετώνται, κατασκευάζονται και συναρμολογούνται εξολοκλήρου στο εργοστάσιο της και έρχονται στο έργο ως «ένα» τεμάχιο.

Επίσης κατέχουμε πλήρως την τεχνογνωσία για εκμοντερνισμό/ανακαίνιση μηχανημάτων των εργοστασίων :
• ORONA SPAIN για ανελκυστήρες ειδικών προδιαγραφών
• ANELCO SPAIN για κυλιόμενες κλίμακες & διαδρόμους
• BKG GERMANY για ανελκυστήρες μικρών φορτίων
καθώς και όλων των πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριο- ποιούνται στην Ελλάδα.

H «J.P. Lifts» έπειτα από εκτενή μελέτη πάνω στη βελτίωση της ασφαλούς λειτουργίας των παλαιών ανελκυστήρων, προσφέρει ευέλικτες λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε εγκατάστασης για την κάλυψη όλων των σημείων των Νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Στόχος μας είναι ο εκσυγχρονισμός του ανελκυστήρα, μέσω της προσθήκης ή αντικατάστασης των εξαρτημάτων που απαιτούνται, χωρίς άσκοπες παρεμβάσεις ή περιττές αντικαταστάσεις μηχανισμών που θα επιβάρυνε το συνολικό κόστος της ανακαίνισης.

Φροντίζουμε όχι μόνο την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων που ορίζονται από τους Νέους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς αλλά προσφέρουμε και πρωτοποριακές εξειδικευμένες λύσεις ανακαίνισης του αισθητικού μέρους της εγκατάστασης. Οι λύσεις που προσφέρουμε εξασφαλίζουν στιβαρή κατασκευή, άνεση και ποιότητα κίνησης, εγγυημένη ασφάλεια, μέγιστη ανανέωση της διάρκειας ζωής του ανελκυστήρα.

Στην χώρα μας, βρίσκονται εγκατεστημένοι περίπου 400.000 ανελκυστήρες. Το επίπεδο ασφάλειας των ανελκυστήρων αυτών δεν είναι το ίδιο με το αντίστοιχο των νέων εγκαταστάσεων, δεδομένου ότι :
• Η εγκατάσταση των ανελκυστήρων αυτών έγινε με βάση τις απαιτήσεις «περί ασφαλούς λειτουργίας» της εποχής εκείνης.
• Τα επιμέρους εξαρτήματα των ανελκυστήρων αυτών είναι κατά κανόνα χαμηλότερου επιπέδου ασφάλειας από τα σημερινά (πάνω από τους μισούς, έχουν εγκατασταθεί πριν από τουλάχιστον 20 χρόνια).
• Έχει επέλθει στους ανελκυστήρες αυτούς φυσιολογική φθορά λόγω της πολυετούς χρήσης με τις ανάλογες συνέπειες στην ασφάλεια και στην αισθητική τους.

Κύριος στόχος της ανακαίνισης είναι η πλήρης αναβάθμιση της ασφάλειας των παλαιών ανελκυστήρων έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια των επιβατών, σύμφωνα με τις νέες ισχύουσες διατάξεις. Επιπρόσθετα, η ανακαίνιση του ανελκυστήρα αποβλέπει στην βελτίωση της αισθητικής και της άνεσης.

Κ.Υ.Α.
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α. Φ9.2/29362/1957 – Φ.Ε.Κ. 179Β/2005) και η τροποποίηση της (Φ.Ε.Κ. 696Β/3-5-07), ακολουθεί την Ευρωπαϊκή πρακτική και στοχεύει στη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των ανελκυστήρων, μέσω των περιοδικών ελέγχων και της διευθέτησης βασικών σημείων στους παλαιούς ανελκυστήρες.

Η διαδικασία ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του ανελκυστήρα σας διαχωρίζεται ως εξής:
Υποχρεωτικές Εργασίες – ασφάλεια & εναρμόνιση με τις κείμενες διατάξεις – νομοθεσία
Προαιρετικές Εργασίες – έμφαση στην ποιότητα κίνησης και της αισθητικής
Επιλεγμένες εργασίες – επιλογή πρόσθετων εργασιών ανακαίνισης από εσάς

Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορούμε να προσαρμόσουμε τις εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού, είτε πραγματοποιώντας απλά τις υποχρεωτικές εργασίες στον ανελκυστήρα σας, είτε υλοποιώντας την διαδικασία ολικής ανακαίνισης η οποία περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές, τις προαιρετικές εργασίες στο σύνολο τους αλλά και τις επιλεγμένες από εσάς.

Μερικά από τα βασικά σημεία ανακαίνισης & εκσυγχρονισμού που περιλαμβάνουν οι εργασίες ολικής ανακαίνισης που η εταιρεία μας προτείνει είναι οι εξής:
• Γενική συμμόρφωση με την έκθεση ελέγχου του φορέα (εάν υπάρχει) και αποκατάσταση των ελλείψεων που αναφέρονται σε αυτή
• Ολική αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του ανελκυστήρα (Φρεατίου, Μηχανοστασίου, Κλιμακοστασίου)
• Αντικατάσταση πίνακα χειρισμού του ανελκυστήρα
• Εγκατάσταση συστήματος VVVF inverter
• Εγκατάσταση συστήματος αυτόματου – ηλεκτρονικού απεγκλωβισμού
• Επισκευή του κινητήριου μηχανισμού του ανελκυστήρα
• Αντικατάσταση της τροχαλίας τριβής του κινητήριου μηχανισμού
• Αντικατάσταση των τροχαλιών παρέκκλισης φρεατίου / τροχαλιοστασίου
• Αντικατάσταση συρματόσχοινων ανάρτησης πλαισίου θαλάμου – αντίβαρων
• Τοποθέτηση στον θάλαμο αυτόματων θυρών
• Αντικατάσταση θαλάμου
• Εγκατάσταση νέων ψηφιακών κομβιοδόχων στο κλιμακοστάσιο
• Εγκατάσταση νέας ψηφιακής κομβιοδόχης στον θάλαμο του ανελκυστήρα
• Εγκατάσταση συστήματος αμφίδρομης επικοινωνίας με μέσο διάσωσης σε περίπτωση εγκλωβισμού χωρίς την αναγκαιότητα μόνιμου πάροχου τηλεφωνικής σύνδεσης εφόσον υπάρχει πρόβλημα με την χρήση σύνδεσης GSM
• Σύσταση τεχνικού φακέλου και κατάθεση αυτού στις αρμόδιες υπηρεσίες (Φορέας Ελέγχου, Δ/νσεις ΥΠ.ΑΝ., Δήμοι κτλ)
• Εργασία ελέγχου και επανελέγχου της εγκατάστασης για έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης
• Έλλειψη ή ανεπαρκής διακόπτης ελέγχου χαλάρωσης συρματόσχοινου στην τροχαλία τάνυσης του περιοριστή ταχύτητας
• Έλλειψη προστασίας κατά της υπερτάχυνσης του θαλάμου στην άνοδο
• Έλλειψη προστασίας έναντι πτώσης και ολίσθησης στους υδραυλικούς ανελκυστήρες
• Έλλειψη ή ανεπαρκείς προσκρουστήρες θαλάμου και αντίβαρου
• Μη ανεξάρτητοι ηλεκτρονόμοι ισχύος και περιοριστήρας χρόνου
• Έλλειψη επιτηρητή φάσεων
• Έλλειψη ή ανεπαρκείς λειτουργία επιθεώρησης (revision) και διακόπτης τάσης (stop) στη στέγη του θαλάμου

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ
• Σε κτίρια κατοικιών μέχρι 6 στάσεις ανά 6 έτη
• Σε κτίρια κατοικιών με περισσότερες από 6 στάσεις ανά 5 έτη
• Σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης μέχρι 6 στάσεις ανά 4 έτη
• Σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης με περισσότερες από 6 στάσεις ανά 3 έτη
• Νοσοκομεία, σιδηροδρομικοί σταθμοί, αεροδρόμια, ξενοδοχεία, κλπ. ανά έτος

Πλέον των παραπάνω εργασιών που αφορούν την βελτίωση και προσαρμογή της ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης στους Νέους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, η εταιρεία μας δύναται να σας παρέχει επιλεγμένες εργασίες ανακαίνισης που αφορούν την αισθητική του ανελκυστήρα όπως :
• ανακαίνιση του υπάρχοντος θαλάμου με την αντικατάσταση των επενδύσεων, της οροφής,
του δαπέδου, του φωτισμού, της κουπαστής, κλπ.
• αντικατάσταση θυρών φρεατίου
• αντικατάσταση των κομβιοδόχων, κλπ.