ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ & ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤÜV AUSTRIA HELLAS

Οι ιστορικές καταβολές, η εδραίωση, η ανάπτυξη, τελικά – τελικά το ίδιο το DNA του TÜV AUSTRIA GROUP είναι συνυφασμένα με την προσήλωση στην ασφάλεια κατασκευών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και προϊόντων. Φυσική απόρροια είναι ο Τομέας Ανελκυστήρων και Ανυψωτικών Μηχανημάτων της TÜV AUSTRIA HELLAS να ηγείται στην Ελληνική αγορά σε τεχνογνωσία, σε κατάρτιση και εμπειρία προσωπικού, σε ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνέπεια, σε εγκυρότητα σε ταχύτητα ανταπόκρισης και οι παραπάνω ιδιότητες του να αντικατοπτρίζονται στην ποιότητα, στη διασπορά και στο μέγεθος του πελατολογίου του.
Διαθέτουμε το σύνολο των σχετικών Διαπιστεύσεων για τον έλεγχο / πιστοποίηση νέων και υφιστάμενων ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων, οι οποίες μας έχουν χορηγηθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), τις αντίστοιχες Αναγνωρίσεις – Εγκρίσεις από την Πολιτεία καθώς και Κοινοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αριθμό αναγνώρισης 0906, στα πλαίσια της εφαρμογής της Ευρωπαϊκών Οδηγιών Ανελκυστήρων 95/16/ΕΚ και Μηχανών 2006/42/ΕΚ.

Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες που παρέχει ο Τομέας είναι:
- Αρχικοί έλεγχοι / πιστοποιήσεις CE νέων ανελκυστήρων σύμφωνα με τα Παραρτήματα VI κ΄ Χ της Οδηγίας 95/16/ΕΚ
- Εγκρίσεις Τύπου μοντέλων ανελκυστήρων
- Εγκρίσεις Τύπου Κατασκευαστικών Στοιχείων Ασφαλείας ανελκυστήρων
- Δειγματοληπτικοί έλεγχοι παραγωγής Κατασκευαστικών Στοιχείων Ασφαλείας ανελκυστήρων
- Αξιολόγηση & Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας εταιρειών κατασκευής & εγκατάστασης ανελκυστήρων σύμφωνα με την Οδηγία 95/16/ΕΚ
- Αξιολόγηση & Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας εταιρειών κατασκευής εξαρτημάτων ασφαλείας ανελκυστήρων σύμφωνα με την Οδηγία 95/16/ΕΚ
- Περιοδικοί έλεγχοι υφιστάμενων ανελκυστήρων
- Αρχικοί και περιοδικοί έλεγχοι υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων (λιμενικών γερανών, οικοδομικών γερανών, επίτοιχων γερανών, γερανογεφυρών, περονοφόρων, αυτοκινούμενων γερανών, βαρούλκων, αντλιών σκυροδέματος, μηχανημάτων αεροδρομίου, ανυψωτικών συνεργείων αυτοκινήτων, αναβατορίων φορτίων, αναβατορίων οχημάτων, ψαλιδωτών μηχανισμών και μηχανοκίνητων συστημάτων στάθμευσης οχημάτων)
- Αρχικοί και περιοδικοί έλεγχοι κυλιόμενων κλιμάκων / διαδρόμων
- Εγκρίσεις Τύπου ανυψωτικών μηχανημάτων σύμφωνα με την Οδηγία Μηχανών 2006/42/ΕΚ

Οι περιοδικοί έλεγχοι των ανελκυστήρων στην Ελλάδα είναι υποχρεωτικοί από τη Νομοθεσία (ΦΕΚ 2604Β/2008) και επαναλαμβάνονται σε χρονικά διαστήματα που ποικίλουν από 1 έως 6 χρόνια με κριτήριο τη χρήση του κτηρίου στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας (δημόσια χρήση - χρήση από ευρύ κοινό, επαγγελματική χρήση, χρήση κατοικίας). Έχουμε επιθεωρήσει μέχρι σήμερα πάνω από 34.000 ανελκυστήρες.