ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μελέτη & σχεδίαση ανελκυστήρα - Σύσταση τεχνικού φάκελου

Η οργάνωση της εταιρείας μας βασιζόμενη στην εμπειρία μας έχει την δυνατότητα για υπογραφή μας στην Μελέτη & Διεκπεραίωση Νομιμοποίησης Ανελκυστήρων σε Δημόσια Κτίρια, Βιομηχανίες-Εργοστάσια, Κτίρια Ξενοδοχείων - Τραπεζών - Καταστημάτων - Νοσοκομείων - Γραφείων - Κατοικιών, κλπ.

Η μελέτη που πραγματοποιείται από τους μηχανολόγος μηχανικούς της εταιρείας μας, είναι σύμφωνη με τα πρότυπα των ανελκυστήρων ΕΝ 81.1 & ΕΝ 81.2, ΕΝ 81.70, ΕΝ 81.80 κτλ. Τα σχέδια των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών σχεδιάζουμε με τα πλέον εξελιγμένα προγράμματα «CAD», είναι σύμφωνα με το εκάστοτε έργο και αντιπροσωπεύουν πλήρως την κατασκευή όπως αυτή έχει πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης και διασφαλίζουν την λεπτομέρεια στο σχεδιασμό αλλά και την ακρίβεια των μηχανολογικών υπολογισμών.

Ο πλήρης τεχνικός φάκελος που περιλαμβάνει μηχανολογικά σχέδια – ηλεκτρολογικά σχέδια – μηχανολογική μελέτη – τεχνική περιγραφή εγκατάστασης – βεβαιώσεις/πιστοποιήσεις εξαρτημάτων/μηχανισμών, κλπ., κατατίθεται στον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης «TUV AUSTRIA HELLAS» με την ευθύνη της εταιρείας μας, μετά το πέρας των εργασιών της εγκατάστασης. Κατόπιν της εξακρίβωσης και επαλήθευσης των στοιχείων της εγκατάστασης με επί τόπου έλεγχο από τον συγκεκριμένο Φορέα εκδίδεται το πιστοποιητικού συμμόρφωσης της εγκατάστασης και καλής λειτουργίας του ανελκυστήρα.

Μελέτη ανάλυσης επικινδυνότητας

Σε περιπτώσεις όμως, κτιριακών ή κατασκευαστικών αποκλίσεων από τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας, που καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις Ασφαλείας & Υγιεινής του παραρτήματος I της οδηγίας 95/16/ΕΚ και πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 81-2/1999 ή του ΓΟΚ, η εταιρεία μας, δύναται, μέσω σύστασης μελέτης ανάλυσης επικινδυνότητας (ΜΑΕ) και επιπλέον εργασιών στην εγκατάσταση να εκτιμήσει, αξιολογήσει και τελικά να ελαχιστοποιήσει ή να εξαλείψει τους ανωτέρω κινδύνους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, την τελική πιστοποίηση της εγκατάστασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την εξασφάλιση της ασφαλούς και ακίνδυνης λειτουργίας του ανελκυστήρα.

Φρεάτια από σιδηροκατασκευή - Δικτύωμα

Η εταιρεία μας, αναλαμβάνει την πλήρη κατασκευή και επίβλεψη της σιδηροκατασκευής φρεατίου έως την οριστική νομιμοποίησή του στις αρμόδιες υπηρεσίες για εσάς, πραγματοποιώντας την πλήρη σύσταση τεχνικού φακέλου και της μελέτης εφόσον οι κανόνες της πολεοδομίας το επιτρέπουν.

Διεκπεραίωση τεχνικών φακέλων - Αρμόδιες υπηρεσίες

Η εταιρεία μας, αναλαμβάνει για εσάς, την ολική διεκπεραίωση όλων των εγγράφων που αφορούν τον ανελκυστήρα σας. Από τον αρχικό σχεδιασμό, Η/Μ μελέτη & σχέδια, την πλήρη σύσταση του τεχνικού φακέλου για τον φορέα πιστοποίησης έως και την τελική του παράδοση και καταχώρηση στις αρμόδιες υπηρεσίες. Έτσι, επιτυγχάνετε την ολοκλήρωση του έργου σας εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα. Τα ανωτέρω μπορούν να πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα στην εταιρεία μας.

Οδηγίες
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες για τους ανελκυστήρες σας, όπως: